intrebari frecvente

Continutul proiectului tip

1. ARHITECTURA

Piese scrise:

memoriu tehnic; memoriu general ;

antemasuratori (listele cantitatilor de lucrari si materiale).

Piese desenate:

planurile tuturor nivelelor;

plan acoperis/invelitoare;

sectiuni caracteristice;

fatadele detaliate;

tablouri tamplarie (ferestre, usi);

detalii caracteristice pentru parapeti, scara, termo-hidroizolatii, streasina, jardiniere, etc.

2. STRUCTURA DE REZISTENTA

Piese scrise

memoriu tehnic si breviarul notelor de calcul;

antemasuratori.

Piese desenate

plan de sapatura si fundatii, detalii caracteristice;

planurile cofraj, armare + extrase de armaturi pentru toate planseele din beton armat;

planurile cofraj, armare si detalii (sectiuni caracteristice) + extrase de armaturi pentru centuri, grinzi, stalpi, samburi din beton armat;

detalii armare zidarie;

plan si detalii sarpanta;

alte detalii conform solutiei adoptate in proiect.

3. INSTALATIILE GENERALE AFERENTE CONSTRUCTIEI

incalzire centrala (climatizare, ventilatii);

electrice (220/380V) si curenti slabi (TV, telefonie);

sanitare (apa, canal);

Piese desenate (intocmite distinct pentru fiecare specialitate de instalatie in parte):

planurile tuturor nivelelor, cu traseele fiecarui tip de instalatie;

schemele instalatiilor, schemele tablourilor electrice, centrala termica;

  Proiectele prezentate pe acest site au un pret diferentiabil , el fiind atasat fiecarui proiect in parte . Toate proiectele pot suporta mici modificari , insa e de dorit sa nu afecteze prea mult structura de rezistenta.

Continutul DOSARULUI pentru fiecare tip de proiect

1. Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC) = Documentatie tehnica (DTAC)

I. Piese scrise:

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu general

Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:

amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

clima si fenomenele naturale specifice;

geologia si seismicitatea;

categoria de importanta a obiectivului

3. Memorii pe specialitati

Descrierea lucrarilor de:

arhitectura;

structura;

instalatii;

dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;

4. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare:

suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila;

inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;

volumul constructiilor;

procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;

coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

5. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

6. Anexe la memoriu

Studiul geotehnic

Referatele de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori atestati de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si agreati de investitor

Fise tehnice necesare obtinerii avizelor in vederea emiterii acordului unic din competenta emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.

Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.

Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute in prealabil de solicitant – avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne etc.

Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate – si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora –, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate

II. Piese Desenate:

1. Planuri generale

1.1. Plan de incadrare in teritoriu

plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

1.2. Plan de situatie

privind amplasarea obiectivelor investitiei – plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

• parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;

• amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;

• cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distante de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);

• denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;

• sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

• accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac –, si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta –, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;

sectiuni caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul – care sa cuprinda cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului – cotele la coama si la cornise –, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;

toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundatii

2.2.3. Proiect de structura complet

Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentata in cadrul Sectiunii II – PIESE DESENATE va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

2. PROIECT TEHNIC si DETALIILE PENTRU EXECUTIE – PT +DDE:

Documentatia – piese scrise si desenate –, care cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii si pe baza careia se executa lucrarile autorizate.

Suplimentar fata de Proiectul de Autorizare a Constructiilor, Proiectul Tehnic va contine si:

Piese scrise:

• antemasuratoare – arhitectura

• extras de armature si extras de betoane – rezistenta

• necesar de echipamente si materiale – instalatii

• caiete de sarcini – arhitectura, structuri, instalatii – descriu procedurile de montare, finisare, verificare si receptie conform legislatiei, normativelor si standardelor in vigoare pentru lucrarile presupuse de fiecare categorie de lucrari in parte.

Piese desenate:

• tablou de tamplarie – arhitectura

• tablou de confectii metalice – arhitectura

• detalii de executie – pentru toate sistemele puse in opera, cat si pentru finisaje sau zone ale constructiei cu grad ridicat de complexitate – arhitectura

• planuri de armare pentru planseele si grinzile caracteristice fiecarui nivel in parte – rezistenta

• detalii de armare pentru grinzi si plansee – rezistenta

• detalii armare a elemente verticale – planuri, vederi pentru stalpi si diafragme – rezistenta

• detalii speciale – rezistenta planuri si detalii explicitate instalatii

3.PAD – Proiect de obtinere a Autorizatiei de Demolare:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale

Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:

scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;

descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;

fotografii color – format 9×12 cm – ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare

2.2. Fise tehnice cuprinzand elementele de aviz necesare emiterii acordului unic obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism

II. Piese desenate

1. Plan de incadrare in teritoriu

plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

2. Plan de situatie a imobilelor

plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

• parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;

• amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;

• modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;

• sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

• plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare

Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse – plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., dupa caz.

3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac –, si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate

Plansele se vor redacta la o scara convenabila – 1:100 sau 1:50 –, care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:

planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;

principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;

toate fatadele.

In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrarilor.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II «Piese desenate» va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

DESCRIEREA SUCCINTA A OPERATIUNILOR TEHNICE

Autorizatia de construire

Autorizarea se elibereaza de catre primaria sub a carei jurisdictie intra trenul pe care urmeaza sa construiti.

Certificatul de Urbanism – CU

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile (consiliul local aferent), in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

Termenul de emitere – cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Termenul de valabilitate – se stabileste de catre emitent intre 6 si 24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilitatii CU se poate face la cerearea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de cel mult 12 luni si doar o singura data.

Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Documentele necesare emiterii CU:

• cerere tip completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii

• plan de situatie, elaborat pe suport topografic – vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:5000 pana la 1:500;

• extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;

• documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).

Autorizatia de Construire – AC:

Termen de emitere- cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

Perioada de valabilitate a AC – cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceast caz valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor. Perioada de valabilite se poate prelungi , putandu-se acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.

Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare poate fi orice persoana fizica sau juridica detinatoare a unui titlu asupra imobilului, care atesta dreptul de proprietate (contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de inchiriere (numai pentru constructii cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului de drept). Solicitarea emiterii unei autorizatii de construire/desfiintare se poate face fie direct de catre detinatorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui imputernicit, desemnat in conditiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice alta persoana fizica sau o persoana juridica autorizata, care are in obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrarilor de constructii.

Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire:

a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);

c) certificatul de urbanism (in copie);

d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire –P.A.C., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original (doua exemplare);

e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);

f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);

g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie);

i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).

Nu este necesara emitertea Autorizatiei de Constructie pentru urmatoarele categorii de lucrari:

1.reparatii si inlocuitori de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei; reparatii la acoperisuri,

2.invelitori sau terase, cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

3.zugraveli si vopsitorii interioare;

4.zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;

5.reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;

6.reparatii la instalatiile si echiparea tehnico-sanitara a cladirilor, fara implicatii asupra structurii de rezistenta sau a aspectului arhitectural al acestora.

45 Comments

on “intrebari frecvente
45 Comments on “intrebari frecvente
  1. I just could not leave your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the standard information an individual supply to your visitors? Is gonna be again ceaselessly in order to check up on new posts

  2. Advantages are you do not have to worry about freezers being not
    power on and other like problems You must
    have a structured spending plan as is available taken a different loan inside
    your bad credit moments

  3. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite sure I will learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

Leave a Reply

Your email address will not be published.